Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ & forDiabetes

Το ερευνητικό έργο του Α’ κύκλου της ενιαίας δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ’, μέσω του οποίου δημιουργήθηκε η εφαρμογή forDiabetes, ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Το χρηματοδοτούμενο project, που φέρει τον τίτλο: ‘Σακχαρώδης Διαβήτης: Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής ως όχημα για τη διαχείριση της νόσου’ αφορά τη δημιουργία μίας πλατφόρμας λογισμικού για τη διαχείριση δεδομένων που σχετίζονται με τον διαβήτη. Αποτελείται από διαδικτυακή εφαρμογή (web app) και εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile app με λειτουργικό Android και iOS).

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι: η καταγραφή και παρακολούθηση μετρήσεων, η αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από τρίτες εφαρμογές, σακχαρόμετρα και συσκευές Bluetooth/NFC, η προσθήκη μετρήσεων σακχάρου με φωνητική εντολή (Amazon Alexa) η εξαγωγή/αποστολή αναφορών, ο υπολογισμός προτεινόμενης δόσης ινσουλίνης (bolus calculator), η παρουσίαση αναλυτικών αναφορών και διαγραμμάτων κλπ. Σε όλα τα δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι θεράποντες ιατροί, ώστε να παρακολουθούν τα δεδομένα του ασθενούς σε πραγματικό χρόνο (realtime data), να ανατρέχουν στο ιστορικό και να διακρίνουν τάσεις, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο εξατομικευμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η πρόταση υποβλήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία Anats A.E., που δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας με κύριο αντικείμενο την εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή και διακίνηση ιατρικών, νοσοκομειακών, παραφαρμακευτικών προϊόντων και ιατροτεχνολογικού υλικού.

Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-00404.

Η δράση Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 -2020). Εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔΕΠΑνΕΚ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΣΠΑ

epanek

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-00404)

Share:

fordiabetes main image

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf