Ερευνητικό έργο για ασθενείς με προβλήματα υπέρτασης

Η Tessera υπέβαλε πρόταση, σε συνεργασία με την Innosec, στον B’ κύκλο της ενιαίας δράσης ‘Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ’, η οποία και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση. Η δράση στοχεύει στη(ν):

  • σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα
  • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Το χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο φέρει τον τίτλο: “Δημιουργία πλατφόρμας για την αυτοεξυπηρέτηση ασθενών με υπέρταση και χρόνιες καρδιαγγειακές παθήσεις” με ακρωνύμιο: formyheart και κωδικό Τ2ΕΔΚ-01232

Έναρξη έργου: 15/4/2021 και λήξη έργου: 14/10/2023 (διάρκεια: 30 μήνες).

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου αποτελεί η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας (λογισμικό), που θα εξυπηρετεί άτομα με υπέρταση και τους φροντιστές τους, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση της νόσου.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση αποτελεί κύριο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις (CVD), ενώ ο παγκόσμιος επιπολασμός της αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Οι ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση αντιμετωπίζουν καθημερινά έντονες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν τη νόσο, που οφείλονται στην πολυπλοκότητα της ασθένειας και στην πληθώρα παραμέτρων, που την επηρεάζουν.

Το ‘ForMyHeart’ αποτελεί μία καινοτόμο mobile και web εφαρμογή, η οποία απευθύνεται σε άτομα με υπέρταση και στον θεράποντα ιατρό τους. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο αυτοδιαχείρισης της νόσου με δυνατότητες αυτοματοποιημένης εισαγωγής δεδομένων από έξυπνες συσκευές και καταγραφής της καρδιακής συχνότητας με τη μέθοδο της φωτοπληθυσμογραφίας. Παράλληλα θα ανιχνεύει επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής και θα ειδοποιεί άμεσα προκαθορισμένα άτομα με τη θέση του πάσχοντα. Τέλος θα συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ιατρικών υπηρεσιών καλλιεργώντας μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ ιατρών και ασθενών.

Η εφαρμογή θα συνδράμει στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ψυχολογίας των ασθενών με CVD, κατά συνέπεια και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Μέσω της εφαρμογής θα προωθείται ένας ισορροπημένος τρόπος ζωής, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό των περιστατικών κρίσεων και των δαπανών, που σχετίζονται με τη νόσο (άμεσες και έμμεσες). Παράλληλα αναμένεται να σημειωθεί ευαισθητοποίηση του κοινωνικού περίγυρου των ασθενών αναφορικά με τη νόσο και με τα πλεονεκτήματα ενός υγιούς τρόπου ζωής, με οφέλη τόσο για κάθε άτομο προσωπικά όσο και για την κοινωνία και την οικονομία στο σύνολό της, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας των πολιτών.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από δύο ΜΜΕ και η εμπορική αξιοποίηση του τελικού προϊόντος θα επέλθει από τη διείσδυσή του σε ιατρούς, κλινικές και ιατρικά κέντρα, ασθενείς με CVD αλλά και σε λοιπούς φορείς, συλλόγους και οργανισμούς, οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν τη διάδοση της εφαρμογής.

Οι εταίροι του ερευνητικού έργου:

Η δράση Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 -2020). Εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔΕΠΑνΕΚ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

espa_el

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01232)

Share:

formyheart

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf