Εναρκτήρια συνάντηση ερευνητικού έργου για ασθενείς με υπέρταση

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση (kick-off meeting) μεταξύ των στελεχών των δύο εταίρων του ερευνητικού έργου “Δημιουργία πλατφόρμας για την αυτοεξυπηρέτηση ασθενών με υπέρταση και χρόνιες καρδιαγγειακές παθήσεις” με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01232.

Η εναρκτήρια συνάντηση έλαβε χώρα την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021, όπου και συζητήθηκε το γενικότερο πλαίσιο του έργου και οι επιμέρους απαιτήσεις του. Έγινε ανάλυση των σταδίων του έργου, των ενοτήτων εργασίας και των παραδοτέων. Τα εμπλεκόμενα μέρη δεσμεύτηκαν για την ορθή υλοποίηση των υποχρεώσεών τους, ώστε το έργο να υλοποιηθεί εμπρόθεσμα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου αποτελεί η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας, που θα εξυπηρετεί άτομα με υπέρταση και τους φροντιστές τους, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση της νόσου.

Σκοπός του έργου είναι να διευκολύνει τους τελικούς χρήστες / ασθενείς στην καταγραφή και παρακολούθηση δεδομένων που σχετίζονται με την υπέρταση αλλά και στην υποστήριξή τους στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα στοχεύει στην ενδυνάμωση της επικοινωνίας μεταξύ ασθενών – ιατρών και στην παροχή μιας εύχρηστης πλατφόρμας στους επαγγελματίες υγείας για μία ολοκληρωμένη παρακολούθηση των δεδομένων των ασθενών.

Οι εταίροι του ερευνητικού έργου είναι:

  • Εταιρία Tessera Multimedia (Συντονιστής),
  • Innovative Secure Technologies,  τεχνοβλαστός (spin-off), εταιρία έντασης γνώσης και καινοτομίας, που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

Η δράση Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 -2020). Εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔΕΠΑνΕΚ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

espa_el

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01232)

Share:

formyheart

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf