Δράση ‘Αναβάθμιση ΜΜΕ’

Το έργο (κωδικός: Ν4ΜΜ-02134) εντάχθηκε στη δράση ‘Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές’, η οποία έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών και προϋπολογισμό 310 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μίας πλατφόρμας, η οποία θα λειτουργεί ως εργαλείο καταγραφής προβλημάτων και παραπόνων, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες ενός Δήμου σε επίπεδο βελτίωσης των συνοικιών και τοπικών περιοχών.

Η πλατφόρμα αποτελείται από mobile εφαρμογή με λειτουργικό για Android & iOS συσκευές καθώς και διαδικτυακή (web) εφαρμογή.

Στόχος του έργου είναι ο χρήστης της εφαρμογής να μπορεί:

  • αναφέρει ένα πρόβλημα που έχει εντοπίσει
  • καταγράψει ένα περιστατικό τη στιγμή ακριβώς που συμβαίνει
  • προτείνει τρόπους βελτίωσης και επίλυσης μίας κατάστασης,

που άπτεται της αρμοδιότητας του Δήμου.

Ο Δήμος ενημερώνεται αυτόματα για την αναφορά (μέσα από τη web εφαρμογή) και μπορεί να τη διαχειρισθεί άμεσα και αποτελεσματικά, ενημερώνοντας παράλληλα τον πολίτη / χρήστη της εφαρμογής για την πορεία της αναφοράς μέχρι την οριστική διευθέτησή της. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ των πολιτών και του Δήμου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες επιλύονται ταχύτερα, ενώ βελτιώνεται και το επίπεδο ζωής των πολιτών.

Κοινό-στόχος του έργου αποτελούν: α) οι δημότες, οι οποίοι διαθέτουν πλέον ένα ισχυρό κανάλι επικοινωνίας με τον Δήμο, ώστε να αναδεικνύουν ζητήματα που χρήζουν προσοχής, β) οι Δήμοι, οι οποίοι αποκτούν μία συνολική απεικόνιση των συμβάντων, που άπτονται της αρμοδιότητάς τους και δύνανται να συντονίζουν αποτελεσματικότερα τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυσή τους.

Οφέλη ενδεικτικά από τη χρήση της εφαρμογής τόσο από τους πολίτες όσο και από τους Δήμους είναι η ενδυνάμωση της επικοινωνίας μεταξύ τους, η άμεση διαχείριση των προβλημάτων, η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και κατ’ επέκταση η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των τοπικών περιοχών.

Χρηματοδότηση και Ταυτότητα της δράσης: Το πρόγραμμα ‘Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές’ εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας ‘Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες’ (ΑΠ 1 και ΑΠ 1Σ), και ειδικότερα στον Θεματικό Στόχο 3 ‘Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων’ και στην επενδυτική προτεραιότητα 3(γ) ‘Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών’. Το έργο συγχρηματοδοτείται η Δημόσια δαπάνη του προγράμματος από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΣΠΑ

epanek

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και συγχρηματοδοτήθηκε η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).» (κωδικός έργου: Ν4ΜΜ-02134)

Share:

epanek

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf