Έναρξη έργου Mergin’ Mode

Την πρώτη συνάντηση (kick-off meeting) είχαν την περασμένη εβδομάδα στελέχη από τους πέντε (5) συνολικά εταίρους του ερευνητικού έργου “Μικτή Πραγματικότητα και Γεωπληροφορική για την Επίδειξη Μνημείων” – MixEd Reality and GeoINformatics for MOnument DEmonstration με ακρωνύμιο: MERGIN‘ MODE και κωδικό Τ6ΥΒΠ-00297.

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 στα γραφεία της GeoSense, τέθηκαν οι βάσεις και συμφωνήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη ξεκίνησαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και δέσμευση για την ορθή υλοποίηση των επιμέρους καθηκόντων τους, νιώθοντας εις βάθος την ανάγκη επίδειξης των μνημείων της χώρας μας.

Το ερευνητικό έργο MERGIN MODE αποτελεί ένα Πολιτιστικό Πληροφοριακό Σύστημα (Cultural Information System), που αποσκοπεί στην επίδειξη μνημείων (MOnument DEmonstration), μέσα από τη συγχώνευση (MERGIN’) του πραγματικού με το εικονικό, σε μια Μικτή Πραγματικότητα (MixEd Reality) επικουρούμενη από τεχνολογίες Γεωπληροφορικής (GeoINformatics). Έναρξη έργου: 11 Οκτωβρίου 2019 – διάρκεια 30 μήνες.

Οι εταίροι του ερευνητικού έργου είναι:

  • Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού
  • Τμήμα  Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
  • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
  • Εταιρία GeoSense, που δραστηριοποιείται στην τεχνολογία των Drones και του Τοπογραφικού Εξοπλισμού
  • Εταιρία Tessera Multimedia, Συντονιστής του έργου, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και ασχολείται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικών.

 

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΣΠΑ

epanek

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Share:

mergin image

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf